NAGRADNA IGRA »PODARJAMO BAZEN«

 Izžrebani srečnež bo nagrajen z bazenom INTEX Prism Frame, kovinske konstrukcije dimenzij 457x122 cm.

 

 PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI »PODARJAMO BAZEN«

1.člen

(Splošne določbe)

(1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »PODARJAMO BAZEN«

(v nadaljevanju: nagradna igra), ki se odvija v Tehnično prodajnih centrih INPOS.

(2) Organizator nagradne igre je Inpos, d.o.o., Celje, Opekarniška cesta 2, 3000 Celje (v nadaljevanju:

izvajalec).

(3) Pokrovitelj nagradne igre Apollo Proizvodnja, Trgovina In Druge Storitve D.O.O., Puhova ulica 18, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: pokrovitelj).

(4) Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletnih straneh Inpos, Celje, d.o.o, www.inpos.eu/podarjamo-bazen

2.člen

(Trajanje nagradne igre)

(1) Nagradna igra traja od 22.6.2022 do 30.6.2022 v Tehnično prodajnem centru INPOS Žalec,

prijave, ki se upoštevajo v nagradni igri, pa se sprejemajo vsak dan trajanja nagradne igre od 22.6.2022 od 00.00 do vključno 30.6.2022  do 23.59 v Tehnično prodajnem centru INPOS Žalec in so oddane na blagajnah v dotični trgovini.

(2) Trajanje nagradne igre (datumi in/ali ura), opredeljeno v teh pravilih, je informativne narave

in se na podlagi odločitve izvajalca nagradne igre lahko spremeni. Morebitni spremenjeni čas

trajanja nagradne igre bo naknadno na spletni strani www.inpos.eu in v popravku teh pravil.

3.člen

(Pogoji sodelovanja)

(1) Prijavijo se lahko državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in državljani

držav članic Evropske unije, ki so starejši od 18 let. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora

zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila

pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.

(2) Uslužbenci izvajalca ali pokroviteljev, ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z

zunajzakonskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh, z izvajalcem ali pokroviteljema povezanih

pravnih oseb oziroma oseb, povezanih z omenjeno akcijo, ne morejo sodelovati v nagradni igri.

Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih. Vsaka

takšna prijava šteje za neveljavno.

(3) Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s

sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

4.člen

(Način sodelovanja v nagradni igri)

(1) Obiskovalci ali kupci se za sodelovanje v nagradni igri prijavijo z nakupom Tehnično prodajnem centru INPOS Žalec do vključno 30.6.2022 kjer po nakupu izpolnijo obrazec na razstavnem mestu s svojimi podatki ( ime, priimek, poštna številka, kraj bivanja, statistična regija bivanja, email ter telefonska številka). Ena prijava velja za ves čas trajanja nagradne igre. V primeru več prijav, poslanih s strani iste osebe, se vse prijave štejejo kot ena prijava.

(2) V petek, 1.7. 2022 bo izvajalec  izžrebal enega prijavljenega obiskovalca oz kupca, ki bo opravil nakup na samem prodajnem mestu ter po nakupu izpolnil prijavnico s svojimi podatki (spol, ime, priimek, rojstva, poštna številka, kraj bivanja, statistična regija bivanja, email ter telefonska številka). Izžrebani nagrajenci, so upravičeni do nagrade oz nagrad opredeljenih v 7. členu teh pravil.

V torek, 1.7 2022 bo izvajalec izmed vseh prijavljenih, ki so sodelovali, izžrebal nagrajenca računalniško  in jih poklical oz pisno obvestil. Izžrebani nagrajenec, bo prejel nagrado, opredeljeno v 7. členu teh pravil. Sodelujoči, morajo izpolniti vse pogoje in upoštevati vsa navodila.

Izvedbo nagradne igre in samo nagradno žrebanje bo nadzorovala komisija v sestavi treh predstavnikov organizatorja (trije predstavniki marketinga). O nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, prisotnih osebah z imeni in priimki, poteku žrebanja in nagrajencih ter skupno število prijav na nagradno igro, datum in naziv elektronskega medija, v katerega so bila objavljena pravila nagradne igre. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Odločitev komisije pri žrebanju je dokončna in nepreklicna.

(4) V primeru, da v času trajanja nagradne igre izvajalec ugotovi, da obstaja sum goljufije ali

nepoštenega sodelovanja v nagradni igri s strani sodelujočih ali drugih oseb, ki v nagradni igri

sodelujejo, ima izvajalec pravico, da prekine nagradno igro in takšno osebo diskvalificira.

(5) Za sodelovanje v nagradni igri je potreben nakup.

5.člen

(Pravila sodelovanja udeležencev)

Obiskovalci in izbrani kupci, morajo izpolniti vse pogoje in upoštevati vsa navodila, določena s strani izvajalca. Izvajalec in komisija INPOS imata pravico, da zavrneta izdajo nagrade, če presodita, da se oseba obnaša neprimerno ali v nasprotju s pravili in regulativami oziroma veljavno zakonodajo in pravili nagradne igre.

7.člen

(Nagrade)

(1) V nagradni igri se podeli nagrade:

(2) Nagrado posameznemu nagrajencu podeli Pokrovitelj nagradne igre in se s posameznim

nagrajencem dogovori za prevzem nagrade v enem izmed TPC INPOS.

Nagrada ni prenosljiva ali zamenljiva. Dodeljene nagrade ni mogoče unovčiti za druge vrste

izdelkov ali storitev niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Dohodnino, vključno z akontacijo

dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike

Slovenije, krije in obračuna Izvajalec nagradne igre. Prav tako se nagrajenci strinjajo in so

seznanjeni s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem

primeru nosijo vso finančno odgovornost in posledice sami. Nagrade bodo nagrajencem predane s

strani Izvajalca nagradne igre, in sicer najkasneje 90 dni po končani nagradni igri na INPOS, d.o.o., Celje.

(3) Vsak posameznik lahko sodeluje v več nagradnih igrah, dokler ne prejme nagrade. Posameznik,

ki sodeluje v katerikoli nagradni INPOS, d.o.o., Celje in prejme nagrado, 6 mesecev po prejemu nagrade ne sme sodelovati v nobeni nagradni igri, ki jo organizira Inpos, d.o.o., Celje. V kolikor tak posameznik pred potekom 6 mesecev sodeluje v nagradni igri INPOS, d.o.o., Celje in dobi nagrado, mu le-ta ne bo podeljena, Inpos, d.o.o., Celje pa izbere drugega nagrajenca, ki prejme nagrado.

(4) Izvajalčeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni možno spremeniti. Vse nagrade

so neprenosljive in nespremenljive.

8.člen

(Izključitev odgovornosti izvajalca in tehničnega izvajalca)

Izvajalec in tehnični izvajalec nista odgovorna za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje

spletne strani www.inpos.eu, omrežja, telefonskih linij ali komunikacije, niti za prijave, ki so

nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Takšne prijave se bodo štele za neveljavne.

9.člen

(Varstvo osebnih podatkov)

(1) S sodelovanjem v nagradni igri, kot je to določeno v 4. členu teh pravil (v nadaljevanju:

Prijava), sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre ter se z

njimi izrecno strinja.

(2) Upravljavec osebnih podatkov, zbranih v nagradni igri je INPOS, d.o.o., Celje Opekarniška cesta 2, 3000 Celje. Upravljavec  osebnih podatkov bo  (spol, ime, priimek,  poštna številka,

kraj bivanja, statistična regija bivanja, email ter telefonska številka) vpisal v svojo bazo.

Upravljalec bo vse osebne podatke sam ali preko pogodbenega obdelovalca osebnih

podatkov obdeloval v skladu z zahtevami vsakokrat veljavne zakonodaje z varstva osebnih

podatkov.

(3) Osebni podatki iz prejšnjega člena se hranijo do preklica oz. največ 5 let. Podatki o nagrajencu

se hranijo do poteka zakonskega roka hrambe, če je vrednost nagrade višja od 42,00 EUR oziroma

do izpolnitve namena, za katerega so bili posredovani. Osebne podatke, ki se zbirajo izključno za

namen izvedbe posamezne nagradne igre (npr. registrska številka), pa se brišejo po koncu nagradne igre.

(4) S Prijavo je sodelujoči seznanjen, da upravljavci in njihovi pogodbeni obdelovalci osebnih

podatkov, njegove osebne podatke obdelujejo in si jih medsebojno posredujejo za namen

izvajanja nagradne igre (ime, priimek,  poštna številka, kraj bivanja, statistična regija

bivanja, email ter telefonska številka) in podelitev nagrade. S Prijavo se sodelujoči izrecno strinja

tudi z objavo osebnih podatkov nagrajencev na spletnih straneh upravljavcev.

(5) Sodelujoči v nagradni igri lahko pri prijavi v nagradno igro označijo, da želijo, da jih izvajalec

oziroma izvajalčevi pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov preko elektronskih in sms

sporočil obveščajo o pomembnih dogodkih, ali da želijo prvi izvedeti o novostih in vseh pomembnih informacijah o nagradnih igrah, ki jih organizira Inpos, d.o.o., Celje. V kolikor je sodelujoči označil katero od navedenih možnosti mu bo izvajalec oziroma izvajalčev pogodbeni

obdelovalec osebnih podatkov pošiljal želeno, do preklica oziroma največ 5 let.

(6) Inpos, d.o.o., Celje pa lahko osebne podatke prijavljenega v nagradni igri uporablja za namen

pošiljanja e-novic in drugih aktualnih ponudb preko elektronskih sporočil, v kolikor je prijavljeni

s kljukico privolil, da soglaša, da Inpos, d.o.o., Celje, za ta namen, uporablja osebne podatke prijavljenega.

(7) Do osebnih podatkov sodelujočih lahko dostopa oddelek marketinga in informatike pri organizatorju nagradne igre ter oddelek marketinga pri pokrovitelju nagradne igre. Do njih lahko posameznik dostopa, zahteva popravek, omejitev obdelave ali izbris za Inpos, d.o.o., Celje na naslovu: Inpos, d.o.o., Celje, Opekarniška cesta 2, 3000 Celje, z zahtevo na naslov dotični naslov ali email: info@inpos.eu. Posameznik mora zgoraj navedene zahteve uveljavljati ločeno zoper vsakega upravljavca zbirk osebnih podatkov. Posameznik ima pravico do ugovora, do prenosljivosti podatkov in do vložitve prijave pri Informacijskem pooblaščencu.

(8) Izvajalec ter pokrovitelj se zavezujeta, da bosta osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne

igre, varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bosta posredovala

tretjim osebam, razen njunim pogodbenim obdelovalcem.

(9) S Prijavo sodelujoči izrecno soglaša, da v zvezi z nagradno igro dovoljuje njegovo fotografiranje

in snemanje za promocijske aktivnosti izvajalca in pokrovitelja, kot tudi uporabo vseh

fotografij, posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti na spletnih straneh in vseh drugih medijih.

10.člen

(Reklamacije)

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na

elektronski naslov: info@inpos.eu ali pokličete na številko 03 42 86 100.

11.člen

(Dodatne informacije o nagradni igri)

(1) Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.

(2) Izvajalec ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni akciji,

ki jo ustvarja.