Pogoji najema (Najem in izposoja)

1. Splošno

Najem se sklepa med trgovsko družbo INPOS, d.o.o., Celje (v nadaljevanju »najemodajalec«) in osebo, navedeno z imenom in priimkom (v nadaljevanju »najemnik«) iz Dogovora o izposoji naprave (v nadaljevanju »Dogovor o izposoji«).

Najem strojev, orodja, prikolic in drugih naprav (v nadaljevanju »naprava«) se izvede izključno na osnovi navedenih pogojev. Morebitni drugi pogoji najemnika, četudi najemodajalec brezpogojno izvede najem, niso predmet pogodbe.  

 

2. Predmet najema

Najemnik mora napravo uporabljati primerno in skrbno kot dober gospodar. S podpisom Dogovora o izposoji najemnik potrjuje, da je napravo, skupaj z navodili za uporabo, prejel v neoporečnem in nepoškodovanem stanju, da so mu strokovni sodelavci razložili ravnanje z napravo in ga seznanili z varnostnimi določili.

Najemnik nima pravice do popravil oziroma usposabljanja naprave, ampak jo mora pustiti v takšnem stanju, kot jo je dobil.

Potrošni material, kot so svedri, brusilne plošče itd. ni vključen k najeti napravi.

Poškodb ali pomanjkljivosti na napravi, ki niso navedene v zapisniku ob predaji, najemnik ne more uveljavljati. Ostale pomanjkljivosti mora najemnik pri predaji pokazati najemodajalcu. Najemnik najemodajalcu jamči za poškodbe, ki so na napravi nastale v času njegovega najema. Prav tako jamči za poškodbe nastale zaradi tretje osebe, kot tudi za izgubo naprave (npr. kraja) v času najema.

Pri predaji naprave mora najemnik plačati kavcijo, ki se mu bo vrnila v primeru, da bo naprava vrnjena brezhibno.

 

3. Vračilo

Najemnik mora v določenem času napravo vrniti najemodajalcu očiščeno, pripravljeno za obratovanje ter z vsemi dodatnimi deli, ki so bili vključeni v najem. V primeru okvare naprave mora najemnik o tem obvestiti najemodajalca.

V primeru, da naprava ni vrnjena v neoporečnem stanju, je najemodajalec upravičen, da vse stroške odprave pomanjkljivosti in popravil, kot tudi čas popravila, sorazmerno prišteje k znesku najema.

V primeru zakasnelega vračila mora najemnik plačati 120% nadomestilo za uporabo v prekoračenem času. Neodvisno od tega pa lahko najemodajalec kadarkoli od najemnika zahteva vračilo naprave in nadomestilo za nastalo škodo, do katere je prišlo zaradi nevračila naprave.

 

4. Dolžnosti najemnika

Najemnik je dolžan napravo:

-uporabljati primerno in v skladu z navodili za uporabo ter varnostnimi predpisi za predvideno uporabo

- zaščititi pred preobremenitvijo

- uporabljati samo z dovoljenimi pogonskimi in obratovalnimi snovmi (gorivo, olje, voda, maščoba…).

Naprave se ne sme uporabljati pod vplivom alkohola ali drugih pomirjevalnih sredstev.

Naprav ne smejo uporabljati tretje osebe, še posebej ne otroci.

Napravo je potrebno zaščititi pred krajo, poškodbami, nepravilnim rokovanjem tretjih oseb ter pred vremenskimi vplivi.

V primeru kraje, poškodb ali neupravičene uporabe tretje osebe, mora najemnik to nemudoma sporočiti najemodajalcu in primer prijaviti pri najbližji policijski postaji.

Najemnik lahko da predmet najema v podnajem samo s pisnim dovoljenjem najemodajalca.

 

5. Odgovornost

Najemodajalec ne prevzema nikakršno odgovornost za morebitno nezgodo oziroma nesrečo najemnika oziroma za škodo, ki bi jo najemnik povzročil sebi ali tretji osebi pri uporabi oz. ravnanju z napravami, ki so predmet te pogodbe. 

Najemodajalec ne jamči za škodo zaradi neprimerne uporabe naprave ali v primeru, da najemnik napravo neupravičeno preda tretji osebi.

 

6. Pristojno sodišče

Vsi morebitni spori se rešujejo sporazumno, sicer pa pred pristojnim sodiščem v Celju.            

Maj, 2019